Žádost o příspěvek

O příspěvek na kompenzační pomůcky a drobné projekty (rekvalifikace apod.) můžete žádat v průběhu celého roku. Schválení poskytnutí příspěvku podléhá rozhodnutí správní rady, která se schází několikrát do roka. Hlavní výběrové řízení je vyhlášeno v průběhu jednoho měsíce, nejčastěji března - května. Žádosti prosím směřujte především do tohoto období. V případě, že chcete být zařazeni do projektu Smejkalovky pomáhají, zasílejte žádosti nejlépe v období září - prosinec.

Vyčkejte prosím na odpověď, zda byla Vaše žádost schválena. Odpovíme Vám cca do 30 dnů od doručení žádosti, nebo po skončení hlavního výběrového řízení.

Používejte prosím oficiální formulář. Oficiální formulář naleznete v odkazu níže.

 

Formulář pro právnickou osobu (organizace atd.): ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK - FORMULÁŘ - PO

Formulář pro fyzickou osobu (jednotlivec, rodiče, jiný zákonný zástupce apod.): ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK - FORMULÁŘ - FO

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK A ZA JAKÝCH PODMÍNEK:

  • o příspěvek může zažádat právnická nebo fyzická osoba se sídlem či bydlištěm v České republice
  • žádat nemůže žadatel za jinou osobu (vyjma zákonných zástupců), žadatel, který nemůže z jakýchkoliv důvodů žádost vyplnit sám, musí požádat osobu blízkou, aby mu pomohla žádost vyplnit, a žadatel musí žádost podepsat (uznány jsou pouze žádosti podepsané žadatelem nebo zákonným zástupcem; u právnických osob musí být podepsán osobou s podpisovým právem; pokud je žádost zaslána e-mailem, musí být rovněž podepsána a zaslána v pdf formátu)
  • příspěvek musí být určen na vzdělávání a péči o zrakově postižené - příklady již podpořených projektů / žádostí naleznete v části NA CO PŘISPÍVÁME
  • žádost musí být podána v oficiálním aktuálním formuláři (vyjma žádostí, které jsme obdrželi před 1. 5. 2019)
  • žádost musí obsahovat VŠECHNY POVINNÉ PŘÍLOHY, jinak může být vyřazena
  • v některých případech můžete být vyzváni k doložení dalších dokumentů
  • finanční příspěvek nezasíláme přímo žadateli, ale dodavateli (pomůcky, poskytovateli rekvalifikačního kurzu apod.), a to na základě dokladu (zálohové faktury, faktury, příjmového pokladního dokladu ad.), právnické osoby musí následně doložit podrobné vyúčtování