Nadace prof. Vejdovského - 30 let

Kniha Václav Vejdovský

O knize

První a jediný ucelený životní příběh jednoho z neuznávanějších očních lékařů své doby nechala sepsat a financovala Nadace prof. Vejdovského. Pro důkladnou faktografii oslovila archivářku Renátu Klvačovou z Archivu Univerzity Palackého v Olomouci, která je také autorkou knihy.

Kniha Václav Vejdovský je obsáhlé životopisné dílo světově uznávaného očního lékaře, vědce a pedagoga prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc., která mapuje jeho život od dávných kořenů jeho rodu, datuje jeho narození, dále nastiňuje život během studia na obecné, střední a vysoké škole na c. k. Karlo-Ferdinandově universitě v Praze, popisuje zahračniční stáže a začátky na očních klinikách v Brně a v Olomouci, kde se projevily Vejdovského výjimečné organizační a vyjednávací schopnosti, dále se věnuje jeho působení v Olomouci jako přednosty oční kliniky, v jejímž čele stál 42 let, a jako děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého, na jejíž obnově se podílel v poválečném období. Neméně důležitou částí jsou jeho přínosy v lékařství, kde jsou vyzdvihnuty Vejdovského kvality jako operatéra s téměř 18 tis. odvedených operací a také jako vědce, který se neustále snažil nacházet nové metody a informovat lékařskou obec o nových postupech, aby lidé nepřicházeli o zrak zbytečně. Kniha se také věnuje aktivitám Vejdovského během 2. světové války, kdy se zapojil do protifašistického odboje bratří Sigmundů a v tomto období pocítil mnoho ztrát, neboť několik jeho přátel se konce války nedožili. Sám Vejdovský byl nacisty vězněn a nejspíše na přímluvu pacientů a věrných přátel následně propuštěn. V poválečném období byl Vejdovský rovněž velmi aktivní. Cestoval a přednášel v zahraničí, působil jako vysokoškolský pedagog... Svůj nesouhlas s tehdejším režimem pak vyjádřil podpisem 2 000 slov. Kniha se věnuje i oblasti jeho soukromého života, zájmům a koníčkům a ústy pamětníků je zaznamenána jeho bezbřehá lidskost a porozumění pro druhé, kterým se snažil pomáhat v jakékoliv oblasti, bylo-li to jen trochu možné. Pacienti, kolegové, přátelé vzpomínají na Václava Vejdovského jako na lidumila, neuvěřitelně laskavého a obětavého.

Anotace

Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc., patří k nejvýraznějším osobnostem československé i světové oftalmologie 20. století. Vychoval řadu odborníků - přednostů očních klinik, dosahoval ve své době výjimečných medicínských výsledků, sám provedl 17 781 operací za podmínek hodně vzdáleným těm dnešním. On sám byl přednostou oční kliniky 42 let.

Patřil k signatářům manifestu 2 000 slov. Osobnost Václava Vejdovského je natolik obdivuhodná, že by neměl být nikdy zapomenut. V roce 1992 byla založena nadace nesoucí jeho jméno a právě Nadace prof. Vejdovského dala impuls ke vzniku této knihy. Autorka Renáta Klvačová pátrala v archivech téměř tři roky, výsledkem je publikace, která zaujme nejen ty, kteří Václava Vejdovského znali, ale všechny, kteří se rozhodnou zamyslet se nad stopami života, které zde navždy zanechal jako odkaz pro další generace.

Pavel Dostál (bývalý ministr kultury) říkával: „Když kráčel Vejdovský, to kráčel majestát.“ Každý čtenář mu dá jistě za pravdu. Vejdovského statečnost, schopnost posouvat vědu i společnost vpřed, jakož i dobrodiní, přesahují život lékaře a vědce.

Kde objednat?

První vydání faktografie v tištěné podobě vyšlo v nákladu pouhých 150 ks, které již nejsou k dispozici. Na podzim 2023 nadace plánuje vydání elektronické verze knihy, která bude dostupná také na internetu.

 

Kniha Václav Vejdovský